OLULINE INFO!

Taotlus lapse lasteaia liitrühma panemiseks

Taotlus-1.-klassi-astumiseks

Alates 1. septembrist 2017.a. õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
september 11, 2017
Haridus- ja Teadusministeerium on 09.08.2017 edastanud kõigile õppeasutustele ja kohalikele omavalitsustele ringkirja, milles on juhitud tähelepanu hariduskorralduslikele muudatustele, mis on jõustunud 01.09.2017.
Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 1. septembrist asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid,
kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas;
teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Käesolevaga edastame teile piirkondade ekspertide kontaktandmed.

Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)
Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6407; lauatelefon 735 0165

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.
Muudatustega seonduvate täiendavate küsimustega palume võtta ühendust välishindamisosakonna juhataja (Kristin Hollo, Kristin.Hollo@hm.ee; (735 0206) või asejuhatajaga (Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; 735 0109).
Põnevat, innustavat ja turvalist õppeaastat soovides!

Haridus- ja teadusministeeriumi kehtestatud koolivaheajad 2017/2018. õppeaastal
vaheaeg 21.-29. oktoober 2017;
vaheaeg 23. detsember 2017-7. jaanuar 2018;
vaheaeg 24. veebruar-4. märts 2018;
vaheaeg 21. aprill-1. mai 2018;
vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni-31. august 2018.

Põhikooli lõpueksamite ajad
2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:
eesti keel – 1. juuni 2018. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-5. juuni 2018. a.
matemaatika – 8. juuni 2018. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.
Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
2017/2018. õppeaasta tasemetööd
3. klassi tasemetööd:

eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles – 24. mai 2018. a;
matemaatikas – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena – 16. mai 2018. a;
matemaatikas – 22. mai 2018. a;
vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 30. mai 2018. a.